SUCCESS STORIES

ร่วมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
Tangerine x เทศบาลนครนนทบุรี

Tangerine และ เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมออกแบบระบบโครงสร้างข้อมูล เพื่อเป็น Data Center ของเทศบาลนครนนทบุรีที่รวบรวมชั้นข้อมูลทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ และข้อมูลบริการด้านสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อนำมาเป็นชั้นข้อมูลหลักในการสร้างระบบงานด้านแผนที่ใช้ในองค์กร และเผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญให้กับประชาชน เพื่อดูข้อมูลต่าง ๆ บนแผนที่ได้

ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีเป็นเทศบาลประเภทพิเศษ ที่ประกอบด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย โดยมีพันธกิจต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น 

  • เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
  • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง ร่วมจัดทำและควบคุมผังเมืองให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมือง รวมถึง
    การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
  • ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข สวัสดิการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  • พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม

Tangerine ได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลบริการด้านสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เป็นต้น เพื่อให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ โดยที่หน่วยงานภายในของเทศบาล สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ และยังช่วยให้มีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และแสดงผลผ่านเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์ Smart Device เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน รวมไปจนถึง Sensor กล้องวงจรปิด ประตูระบายน้ำในส่วนรับผิดชอบของทางเทศบาลนครนนทบุรี

อีกทั้ง Tangerine และ เทศบาลนครนนทบุรี ได้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเรื่องการเรียกใช้งานชั้นข้อมูลต่าง ๆ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่อนำไปแสดงผลบนแผนที่ รวมถึงกระบวนการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถทำได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และง่ายต่อการนำไปต่อยอด พัฒนาระบบงานด้านแผนที่สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ในเขตเทศบาลได้

และเนื่องจากโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วง Covid-19 ทำให้ทางเทศบาลสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางทางด้านสาธารณสุข ที่เปลี่ยนจากการทำงานในรูปแบบของกระดาษ เป็นการทำงานระบบงานด้านแผนที่ ซึ่งลดกระบวนการ และระยะเวลาในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถเข้าถึงข้อมูล และวางแผนการช่วยเหลือ เช่น วัคซีน และสิ่งของอุปโภค บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สำคัญช่วยลดการใช้กระดาษที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของทางเทศบาลอีกด้วย

แทนเจอรีนยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานธุรกิจของท่านได้อย่างเหมาะสม และต่อยอดได้จริง
“นึกถึง Google Maps Platform นึกถึงแทนเจอรีน”