Icon for Enterprise Network

SOLUTIONS

Enterprise Network

พลิกโฉมการใช้ Network Infrastructure ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับ Employee Experience และ User Experience เพิ่มความสามารถด้าน Visibility และ Analytics ให้ครอบคลุมข้อมูลที่รับส่งกันทั้งบนระบบ Network, Data Center, Virtual Environment และบน Cloud

Campus Networking
Data Center Networking
Wide Area Networking

Inspire

ธุรกิจที่ต้องการปรับเปลี่ยน Core Network จากรูปแบบการใช้งานแบบดั้งเดิม ให้รองรับกับ Next Generation Core Network รูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนจากการทำงาน Traditional มาใช้งาน ผ่านระบบ IT Network มากขึ้น ซึ่งต้องการความเสถียรของระบบในการทำงาน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด ตรวจสอบและกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบภายในองค์กร เพื่อป้องกันการเข้้ามาใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

Key Highlights

 • ปรับระบบเครือข่ายให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อเป็นรากฐานและรองรับการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ยุค Digital Transformation
 • ทำให้การกำหนด Policy ของทั้ง LAN และ WLAN เป็นผืนเดียวกัน เพื่อเพิ่ม User Experience ในการใช้งานเมื่อมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์แล้วไม่หลุดการเชื่อมต่อ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานไปพร้อม ๆ กับการลดค่าใช้จ่ายของเครือข่าย WAN
 • สามารถรับประกันประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายได้
 • สามารถตรวจจับและลดภัยคุกคามของระบบได้
 • เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ โดยการทำ Network Segmentation จากเดิมที่ใช้ IP Address ในการระบุตัวตน เปลี่ยนมาใช้ Scalable Group Tag เพื่อความยืนยุ่นและความถูกต้องในการทำ Policy ให้กับ User
 • สามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการตั้งค่าอุปกรณ์ในการทำ 802.1x โดยการใช้ตั้งค่าแบบ Automates ให้กับระบบ
 • สามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้
 • ทำให้เห็น Network Visibility เนื่องจาก Controller สามารถเห็น End-to-End Visibility และสามารถทำการ analytics แนะนำวิธีการแก้ปัญหาได้ ลดเวลาในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
 • เพิ่มความง่ายในการ Maintenance ระบบ โดยสามารถอัพ Firmware ให้กับอุปกรณ์ Network Device ผ่านทางหน้า GUI ของ Controller

Tech Features

 • สามารถ Config ผ่านทาง GUI ลดความซับซ้อนในการตั้งค่าอุปกรณ์
 • Network สามารถรองรับการทำงานแบบ Software Defined
 • Network มีลักษณะที่เรียกว่า Programmable
 • Network มีความพร้อมในการรองรับ IoT และ WiFi6E New WLAN standard
 • Network มีความเสถียรทนทานต่อความล้มเหลวได้มากยิ่งขึ้น
 • Network มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยการทำ Network Segmentation

Inspire

สำหรับธุรกิจที่ต้องการลดเวลาและทรัพยากรในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการระบบ Network พร้อมแจ้งเตือนความผิดปกติและวิธีแก้ไข เพื่อตอบสนองการทำงานในลักษณะ Automation ที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบ Network ให้สอดคล้องกับ Applications ที่ให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูง พร้อมความปลอดภัยและแสดงถึงภาพรวมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเพื่อวางแผนการขยายระบบได้ในอนาคต

Key Highlights

 • เหมาะสำหรับการทำ Infrastructure Automation  รวมถึงการเชื่อมต่อในรูปแบบ Cloud-based
 • ระบบเครือข่ายมีลักษณะที่เรียกว่า Programmable และ Software Defined
 • ระบบเครือข่ายที่รองรับการทำงานในรูปแบบ Cloud-based และ Multi-cloud
 • ระบบที่มีการบริหารจัดการแบบ Centralized Management เพื่อลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการ
 • ระบบเครือข่ายที่ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานของ Application Mobility
 • ระบบเครือข่ายที่ออกแบบเพื่อรองรับ Active-Active Datacenter

Tech Features

 • สามารถทำงานร่วมกับ Open standards โดยทำงานร่วมกับ Programing language หรือ Process ต่าง ๆ ที่รองรับ REST APIs เช่น Ansible, Puppet, Python และ Ruby
 • ออกแบบให้สามาทำงานร่วมกับ Kubernetes และ Application แบบ Microservice-based
 • สามารถบริหารจัดการระบบได้จากส่วนการทดแทนการใช้ Command line โดยครอบคลุมถึงการจัดการ Configuration, Management, Monitoring รวมถึงภาพรวมประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ
 • ออกแบบมาเพื่อรองรับ Active-Active Datacenter โดยสามารถขยายขอบเขตของระบบเครือข่ายให้อยู่ภายใน Network fabric เดียวกัน แบบ Multiple active location

Inspire

รูปแบบการทำงานที่เน้นความยืดหยุ่น สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในออฟฟิศและรองรับ BYOD โดยยังสามารถเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ทั้ง On-prem Application, On-cloud Application หรือ Conferences รวมทั้งยังรองรับระบบ IoT ต่าง ๆ เหมาะกับทุกขนาดองค์กรตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก ถึงขนาด ใหญ่ ที่มีความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายในองค์กร โดยสามารถใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายรูปแบบ

Key Highlights

 • Scalable
  • รองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถใช้รองรับการใช้งาน IoT, Application ต่าง ๆ
 • Maximize Security and Contain Breaches
  • สามารถ ใช้งานร่วมกับ Policy management (Cisco ISE) เพื่อตรวจจับและยับยั้งการโจมตีรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมทั้งช่วยป้องการเข้าใช้งาน Wireless Network โดยการให้สิทธิการใช้งานที่แตกต่างกันตามแต่ละผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ (Authentication, Authorization and Accounting (AAA))
 • มี Encrypted Traffic Analytics (ETA)
  • เพื่อช่วยตรวจสอบ Malware ใน Packet ที่มีการเข้ารหัส โดยการนำฐานข้อมูลจาก Statewatch และ Talos มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
 • Guest Access for Wireless Network
  • รองรับการทำ Captive Portal สำหรับ Visitor มาใช้งาน Network ในองค์กร
 • รองรับ DNA Center
  • เพิ่มมุมมองการจัดการแบบ 360 องศา เพื่อช่วยในการบริหารจัดการภาพรวมของระบบเครือข่ายในองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความยุ่งยากในการขยายระบบเครือข่ายผ่านการทำงานแบบ Automation และยังช่วยวิเคราะห์จัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระบบเครือข่ายอย่างรวดเร็วและแม่นยำ จากการนำ Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) มาใช้งาน
 • SD-Access
  • รองรับการทำ Policy ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมทั้ง LAN และ Wireless
 • Centralize Management
  • เพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการบริหาร Access Point จำนวนมาก โดยรองรับการจัดการผ่าน Traditional controller และ Cloud controller

Tech Features

 • Wireless LAN มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 • Wireless LAN มีความพร้อมในการรองรับการใช้งานหลากหลาย Application และ IoT
 • รองรับการทำงานทั้งแบบ On-premise และ Cloud-based
 • ระบบสามารถเชื่อมต่อเพื่อรองรับการทำงานแบบ automated (DNA Center)

why us?

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ Enterprise Network

Flexibility เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลในองค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

Centralized Management บริหารจัดการง่ายขึ้นผ่าน On-prem/ On-cloud Controller

Security เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโดยใช้ฐานข้อมูล ด้วยระบบ AI/ML

Single Touchpoint จัดการภาพรวมทั้งระบบได้ไม่ว่าจะ LAN, Wireless หรือ การจัดสาขาต่าง ๆ